Αλκαλοειδή Πυριδίνο-Ινδολίου

Passiflora incarnata