Τερπενικός Υδρογονάνθρακας

Rosmarinus officinalis